Statut


  
Załącznik do Uchwały  Nr XXXII/400/2006
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28.06.2006r.


 

STATUT

Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie Szczecińskim
 
Rozdział I
Przepisy ogólne

 
§ 1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim zwany dalej w treści Zarządem działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r.  Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 05 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.  Nr 249,    poz. 2104, z późn. zm.),
 4. niniejszego statutu.
§ 2.
 1. Zarząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Stargardzkiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. Zarząd nie posiada osobowości prawnej.
 3. Obszarem działalności Zarządu  jest Powiat Stargardzki.
 4. Zarząd ma siedzibę w Stargardzie Szczecińskim przy ul Bydgoskiej 13/15.

§ 3.

Zwierzchnictwo nad Zarządem sprawuje Starosta.

  
Rozdział II
Cele i zadania Zarządu

§ 4.

1.     Celem działania Zarządu jest realizowanie polityki w zakresie dróg powiatowych.
2. 
   Polityka realizowana przez Zarząd winna opierać się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi.
3.     Do zadań i zakresu działalności Zarządu należy w szczególności :
3.1.  Współpraca w opracowaniu projektów planów , rozwoju sieci dróg powiatowych .
3.2.  Opracowanie projektów planów finansowania budowy , modernizacji , utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych .
3.3.  Pełnienia funkcji inwestora robót na drogach powiatowych.
3.4.  Utrzymania nawierzchni dróg , chodników , obiektów inżynierskich , urządzeń zabezpieczających ruch , oznakowania i innych urządzeń związanych z drogą .
3.5.  Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu w oparciu o decyzje Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji .
3.6.  Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju .
3.7.  Koordynacja robót w pasie drogowym.
3.8.  Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego , na zjazdy z dróg , na przejazdy po drogach pojazdów o masie całkowitej , naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych .
3.9.  Przeprowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych .
3.10. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych .
3.11. Wykonywanie robót interwencyjnych , utrzymaniowych i zabezpieczających stan drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego .
3.12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników .
3.13. Działania zabezpieczające przejezdność dróg w okresie zimowym w oparciu o przyjęte standardy i przyznane środki finansowe .
3.14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy , modernizacji lub utrzymania dróg.
3.15. Wprowadzanie ograniczeń dla ruchu drogowego bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów , gdy występuje bezpośrednie zagrożenie zniszczenia mienia z powiadomieniem Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji .
3.16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego .
3.17. Sadzenie , utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja i innej zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi .
3.18. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie .
3.19. Uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz opiniowanie stałej organizacji ruchu .
3.20. Współdziałanie z jednostkami Policji do spraw ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu .
3.21. Współdziałanie z samorządami gmin i miast w zakresie budowy , modernizacji , utrzymania dróg powiatowych , przebiegu dróg i organizacji ruchu .
3.22. Wydawanie zezwoleń na umieszczenie i lokalizację urządzeń w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową .
3.23. Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach .
3.24. Opracowanie projektu przebiegu sieci dróg powiatowych .
3.25. Koordynacja działań zwalczania skutków w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych zagrażających zniszczeniem dróg i obiektów mostowych .
3.26. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej na planowane remonty dróg i ulic .
3.27. Przeprowadzanie przetargów na wykonanie robót i innych prac niezbędnych w zakresie gospodarki na drogach powiatowych w ramach upoważnienia Zarządu Powiatu.
3.28. Wykonywanie koniecznych zadań w zakresie ratownictwa technicznego na drogach w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną , Policją i komitetem ochrony przeciwpowodziowej .
 

 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Zarządem

§ 5.
 1. Zarządem kieruje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zwany dalej w treści Dyrektorem.
 2. Starosta powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.
 3. Zwierzchnikiem służbowym dla Dyrektora jest Starosta.
 4. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
 5. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej załatwia Dyrektor na podstawie upoważnienia Starosty.
 6. Dyrektor składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności.

§ 6.

 
 1. W Zarządzie zatrudnia się pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi.
 2. Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Zarządzie powinni posiadać kwalifikacje określone w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych odpowiednich aktach prawnych.

§ 7.

 1. Strukturę organizacyjną oraz regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdza Zarząd  Powiatu na wniosek Dyrektora.
 2. Nadzór nad realizacją przez Zarząd zadań z zakresu dróg powiatowych sprawuje Zarząd Powiatu.
 

Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 8.
 
 1. Majątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia działalności Zarządu przekazuje  Zarząd Powiatu  w drodze decyzji w trwały zarząd.
 2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w środki czystości i inne zakupy  na bieżącą działalność Zarząd dokonuje ze środków budżetowych do wysokości określonej w planie finansowym, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.
 
§ 9.

 1. Sprzedaż środków trwałych wymaga zgody Zarządu Powiatu.
 2. Likwidację wyposażenia Zarządu przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Dyrektor na wniosek komisji likwidacyjnej.

Rozdział V
Forma organizacyjno prawna

§ 10.

Zarząd jest jednostką budżetową.
 
§ 11.

 
 1. Wydatki na realizację zadań własnych  pokrywane są z budżetu powiatu.
 2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pokrywane są z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego a także innych funduszy Unii Europejskiej.

§ 12.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora przyjmowany przez Zarząd Powiatu w drodze uchwały jako element układu wykonawczego do budżetu powiatu.
 2. Zmiany w planie finansowym Zarządu w ciągu roku, mogą być dokonywane w następstwie uchwały Rady Powiatu lub uchwały Zarządu Powiatu.
 3. Gospodarkę finansową Zarząd prowadzi według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

§ 13.

Do składania w imieniu Zarządu oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu posiada uprawnienia  Dyrektor.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 14.
 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.