Regulamin organizacyjny



Organizacja Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim


1. Kierownictwo Zarządu
1.1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor Zarządu przy pomocy komórek organizacyjnych i Służby Drogowej
2. Organizacja Zarządu
Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73 - 110 Stargard Szczeciński
Tel/fax 577-52-19 czynny w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 .
2.1 Struktura organizacyjna Zarządu
Schemat organizacyjny biura Zarządu i Służby Drogowej stanowi załącznik Nr 1
2.2 Biuro Zarządu
 • Dyrektor Zarządu
 • Kierownik Sekcji Technicznej

2.3 Sekcja Techniczna - wykonuje zadania
 • Kontrola stanu dróg i mostów
 • Planowanie i koordynacja utrzymania dróg i mostów.
 • Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu
 • Wydawanie decyzji dotyczących ochrony dróg i mostów
 • Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym
 • Uzgadnianie i opiniowanie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznych
 • Dokumentacja ewidencyjna dróg i obiektów mostowych
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej na remonty dróg i mostów
 • Przygotowanie kosztorysów inwestorskich na utrzymanie dróg i mostów
 • Opracowanie planów zabezpieczenia przejezdności dróg i ochrona mostów w okresie zimowym
 • Koordynacja pracy i działalności Obwodów Drogowych
 • Współpraca z Zarządami Gmin w sprawach związanych z gospodarką na drogach, a w szczególności poprawą ich stanu technicznego
 • Opracowanie wielkości potrzeb materiałowych na utrzymanie dróg i mostów
 • Opracowanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów na wycinkę drzew i krzewów
 • Planowanie w zakresie budowy , modernizacji i robót remontowych na drogach, ulicach i obiektach mostowych
 • Współpraca z uprawnionymi instytucjami w zakresie ochrony środowiska
 • Współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie ratownictwa technicznego związanymi z ruchem drogowym i klęsk żywiołowych

2.4 Radca Prawny

Obsługę prawną Zarządu wykonuje Radca Prawny Zarządu Dróg Powiatowych , do którego należy między innymi :
 • Reprezentowanie Zarządu w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • Wydawanie opinii prawnych ,umów , zobowiązań i innych dotyczących stosunków prawnych Zarządu
 • Udzielanie porad prawnych z zakresu działalności Zarządu
 • Opiniowanie wydawanych decyzji
 • Obsługa prawna w zakresie postępowań odszkodowawczych

2.5 Sekcja planowania i zamówień publicznych

 • Przygotowanie projektów planów wydatków budżetowych.
 • Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych oraz utrzymania Zarządu Dróg i Służby Drogowej
 • Przygotowanie dokumentacji na przetargi na roboty i usługi w ramach zamówień publicznych
 • Ewidencja i gospodarka gruntami pasów drogowych i dokumentów związanych z uzyskaniem gruntów pod budowę i modernizację dróg i mostów
 • Przygotowanie niezbędnych projektów budowlanych
 • Przygotowanie projektów umów na roboty
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • Działania w zakresie obsługi i utrzymania zaplecza technicznego
 • Utrzymanie , remonty zaplecza technicznego - budynki , place składowe
 • Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu
 • Ubezpieczenie mienia i sprzętu technicznego
 • Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych i zaplecza
 • Prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją urządzeń , środków transportowych i maszyn
 • Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p.pożarowe
 • Zamawianie i dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu dla potrzeb działalności Zarządu
 • Zaopatrzenie w odzież ochronną i roboczą oraz urządzeń sprzętu ochrony osobistej dla pracowników
 • Organizacja szkolenia z zakresu bhp
 • Sprawy związane z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
 • Ewidencja i akta osobowe pracowników
 • Archiwizacja dokumentów Zarządu
 • Rozliczenia gotówkowe - kasa

2.6 Sekcja finansowo - księgowa

Sekcją kieruje i nadzoruje Główny Księgowy którego prawa i obowiązki reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 174) z późniejszymi zmianami.

 • Przygotowanie i kontrola realizacji budżetu i preliminarza wydatków .
 • Księgowości finansowej i materiałowej
 • Współpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie planu i wykorzystania budżetu
 • Sprawy ubezpieczenia działalności Zarządu

2.7 Służba drogowa.
Bezpośrednie działania w zakresie utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych wykonują Obwody Dróg Powiatowych. Obwód Dróg Powiatowych Stargard - obszar działalności : gminy Stargard, Dolice, Kobylanka, Suchań, miasto Stargard Szczeciński. Obwód Dróg Powiatowych - Chociwel - obszar działalności : gminy Chociwel, Dobrzany, Marianowo, Stara Dąbrowa i Ińsko.

Do zakresu działania Obwodu należy w szczególności:
 • Objazdy i kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych
 • Wykonywanie robót interwencyjnych na drogach i obiektach mostowych związanych z bezpieczeństwem ruchu
 • Kontrola i nadzór w zakresie ochrony dróg oraz wydanych decyzji przez Zarząd
 • Nadzór i kierowanie robotami utrzymaniowymi na drogach i obiektach mostowych wykonywanymi przez własne grupy patrolowo - konserwacyjne oraz przydzielone im grupy robotnicze i maszyny
 • Opracowanie wniosków potrzeb remontowych , utrzymaniowych i innych dotyczących dróg i obiektów mostowych z przydzielonego obszaru działania
 • Koordynacja i nadzór nad robotami wykonywanymi w ramach umów i porozumień
 • Kierowanie i koordynacja działań nad bezpieczeństwem przejezdności dróg w okresie zimowym
 • Bezpośrednia współpraca i współdziałanie z Zarządami Gmin w zakresie gospodarki na drogach powiatowych oraz poprawą ich stanu technicznego