UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCHWYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków (do pobrania poniżej). 
 2. Projekt rozkładu jazdy. 
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 4. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób w regularnym transporcie drogowym


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 1. Adres email: info@zdp.stargard.pl
 2. Telefon: 91 5775219. 


WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

I. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
II. Funkcję administratora przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie.
III. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie zgody od Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie. 
IV. Zgoda, o której mowa w ust. 3 następuje na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika kierowany do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie wraz z następującymi załącznikami:
 1. Proponowany rozkład jazdy,
 2. Określenie przystanków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały, na których operator lub 
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 4. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia 

V. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie może odmówić zgody na korzystnie z przystanku jeżeli:

 1. Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanku,
 2. Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu 
 3. Operator lub przewoźnik planuje świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie, w tym 

VI. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do:

 1. Korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym użytkownikom korzystania z 
 2. Umieszczania we własnym zakresie, na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy 
 3. Przestrzegania rozkładu jazdy, aby nie powodować utrudnień w korzystaniu z 
 4. Każdorazowego powiadomienia Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie 

VII. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków operatorowi lub przewoźnikowi w przypadku nie stosowania się do powyższych warunków i zasad.


PLIKI DO POBRANIA:


 • Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

 • Wykaz lokalizacji przystanków na drogach powiatowych będących własnością Powiatu Stargardzkiego

gmina Chociwel gmina Dobrzany
gmina Dolice gmina Ińsko
gmina Kobylanka gmina Marianowo
gmina miasto Stargard gmina Stargard
gmina Stara Dąbrowa gmina Suchań
 

 
 • Uchwała Nr XLII/542/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 września 2014r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • Uchwała Nr XIII/162/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2016r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • Uchwała Nr XX/251/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 października 2016r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • Uchwała Nr XLIX/606/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 marca 2023 r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Stargardzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków